Publikacijos

2018 metais publikavome straipsnį apie detaliojo plano koregavimo procedūra. Straipsnis susilaukė didelio populiarumo. Detalusis planavimas vėl tapo itin aktualus, todėl teikiame atnaujintą straipsnio versiją, atitinkančią dabartinį (2024 vasario mėn.) teisinį reguliavimą. Bendrai apžvelgsime tipines procedūras apimančias tiek naujo detaliojo plano rengimą, tiek esamo koregavimą (bendra tvarka) bei keitimą. Remiamasi ne tik teisės aktų reikalavimais, bet ir praktika dirbant teritorijų planavimo srityje.

Detaliojo plano ribos

Rengiamo naujo detaliojo plano ribas, koreguojamo ar keičiamo detaliojo plano ribas nustato planavimo organizatorius – savivaldybė.

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, detalusis planas rengiamas ne mažesnei nei kvartalo teritorijai. Keičiant ar koreguojant detalųjį planą,planuojama teritorija gali neatitikti kvartalo apibrėžties, jeigu detaliuoju planu anksčiau suplanuota teritorija mažesnė kaip kvartalas arba detaliojo plano sprendinius numatoma keisti mažesnėje kaip kvartalas suplanuotos teritorijos dalyje. Šiais atvejais planavimo darbų programoje papildomai nurodoma nagrinėjama (numatomų sprendinių įtaką patirianti) teritorija, atitinkanti kvartalo apibrėžtį. Mažesnėje kaip kvartalas teritorijoje detaliojo plano sprendiniai keičiami atsižvelgus į nagrinėjamos teritorijos kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.

Detaliojo plano koregavimas ar keitimas?

Jei yra galiojantis detalusis planas, visų pirma būtina nustatyti ar jis turi būti koreguojamas, ar keičiamas. Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu, detalieji planai keičiami, kai sprendimą rengti tą teritorijų planavimo dokumentą priėmusios valstybės ar savivaldybės institucijos nusprendžia rengti naują (jį keičiantį) detalųjį planą anksčiau suplanuotai arba didesnei teritorijai, į kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija (išskyrus atvejus, kai planuojama teritorija sumažėja pasikeitus administracinių vienetų ar gyvenamųjų vietovių teritorijų riboms).

Detalusis planas turi būti keičiamas, kai numatomi sprendiniai neatitinka teritorijos planavimo sąlygų, išduotų rengiant patvirtintą detalųjį planą, ir reikia kreiptis visų naujų teritorijos planavimo sąlygų visoje anksčiau suplanuotoje teritorijoje ir (ar) kai visoje anksčiau suplanuotoje teritorijoje numatoma keisti visas galiojančiame detaliajame plane pagal teritorijų planavimo lygmenį nustatytas teritorijos naudojimo privalomąsias nuostatas, privalomuosius reikalavimus arba privalomą teritorijos naudojimo reglamentą. Detalusis planas taip pat turi būti keičiamas, kai šio dokumento sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje nurodoma, kad jį reikia keisti. Atsakyti į klausimą ar detalusis planas gali būti koreguojamas, ar keičiamas paprastai galima peržiūrėjus patvirtinto detaliojo plano planavimo sąlygas, planavimo darbų programą ir kitus patvirtinto detaliojo plano dokumentus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad detalieji planai nebegali būti koreguojami formavimo ir pertvarkymo projektais.

Kai kurie detaliojo plano sprendiniai - statinių statybos zona, statybos riba ir statybos linija, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) komunikacinių koridorių ribos, konkretus pastatų ir viešųjų erdvių išdėstymas nekeičiant užstatymo tipo ir nemažinant šių erdvių ploto, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, apželdinama teritorijos dalis, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdai ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikis - gali būti koreguojami supaprastinta tvarka, tačiau apie tai galbūt kitame straipsnyje.

Detaliojo plano rengimo inicijavimas

Detaliojo plano koregavimo procedūra paprastai pradedama teikiant prašymą savivaldybei. Detaliojo plano iniciatyvos teisę turi fiziniai ir juridiniai asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad Jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus.

Planavimo iniciatoriaus pasiūlyme dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta, preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema. Papildomus reikalavimus prašymui, jo formai ar priedams paprastai nustato kiekviena savivaldybė. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybė prašymą nagrinėja tik užpildžius ir pateikus nustatytą prašymo formą vilnius.lt elektroninėje paslaugų sistemoje. 

Detaliojo plano organizatorius (savivaldybė) sprendimą tenkinti prašymą ar pateikti argumentuotą atmetimą turi per 10 darbo dienų. Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas su planavimo darbų programa likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir seniūnijų, kurių teritorijoms rengiamas detalusis planas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Atlikus sprendimo ir planavimo darbų programos viešinimo procedūras, jis teikiamas tvirtinimui. 

Inicijavimo sutarties sudarymas

Atsakingas savivaldybės atstovas priėmęs sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo ir planavimo tikslų teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, per 5 darbo dienas raštu apie tai praneša planavimo iniciatoriui, pateikdamas inicijavimo sutarties projektą ir nurodydamas šios sutarties pasirašymo vietą ir laiką. Terminas sutarčiai pasirašyti negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo tokio pranešimo pateikimo planavimo iniciatoriui. Šios sutarties esmė – planavimo organizatorius leidžia planavimo iniciatoriui rengti detaliojo plano korektūrą. Iniciatoriui leidžiama savo nuožiūra pasirinkti rengėjus.

Pasirašyta sutartis turi būti skelbiama savivaldybės interneto tinklapyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Atskiro prašymo tam teikti nereikia - viską atlieka savivaldybė.

Pasirašius inicijavimo sutartį ir ją įkėlus į TPDRIS, detaliojo planavimo iniciatoriui, ar jo pasirinktam rengėjui suteikiamos teisės prisijungti prie šios sistemos. Inicijavimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus. Inicijavimo sutartis šiais laikais paprastai pasirašoma elektroniniu būdu.

Planavimo sąlygos

Planavimo iniciatorius ar jo paskirtas rengėjas naudodamasis TPDRIS gali pateikti prašymą planavimo sąlygoms gauti. Jos turi būti išduodamos per 10 darbo dienų. Jeigu teritorijos planavimo sąlygos per nustatytą terminą neišduodamos ir planavimo organizatoriui nepranešama apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą.

Labai svarbu tinkamai išsiaiškinti, kurių institucijų planavimo sąlygos bus reikalingos. Pavyzdžiui, atliekant planavimo procedūras Kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, būtina užsakyti Kultūros paveldo departamento planavimo sąlygas. Gali atsitikti taip, kad neturint visų būtinų sąlygų ir neatlikus derinimo darbų su jas išdavusiomis institucijomis, visas procesas gali užstrigti jau pačioje pabaigoje, tikrinant detaliojo plano sprendinius VTPSI. Tuomet geriausiu atveju tektų iš naujo atlikti visus derinimo darbus, o blogiausiu – keisti jau parengto detaliojo plano sprendinius pagal pavėluotai gautas institucijos sąlygas.

Detaliojo plano planavimo sąlygos galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

Detaliojo plano sprendinių rengimas

Detaliojo plano sprendiniai turi būti rengiami galiojančio topografinio plano pagrindu, vadovaujantis gautomis planavimo sąlygomis, planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo įstatymu, Teritorijų planavimo normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Svarbu, kad rengiamo detaliojo plano sprendiniai neprieštarautų aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams, pavyzdžiui, savivaldybės teritorijos bendrajam planui. Neretas atvejis kai koreguojamas patvirtintas detalusis planas leidžia daugiau nei vėliau patvirtintas bendrasis planas. Arba aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumente iš viso nebegalima statyba, pavyzdžiui, dėl naujai nustatyto šlaitų reglamento Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane. 

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas privalo atitikti Teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtus reikalavimus.

Detaliojo plano derinimas prieš viešinimą

Parengus detaliojo plano sprendinius jie teikiami savivaldybės vyriausiojo architekto peržiūrai. Tik gavus vyriausiojo architekto patvirtinimo raštą, gali būti pradedamas detaliojo plano viešinimas.

Detaliojo plano derinimas prieš viešinimą dėl kažkokių priežasčių vykdomas ne TPDRIS. Teisės aktuose nenumatyta, kad savivaldybei laiku nesuderinus detaliojo plano jis laikomas suderintu.

Taigi, prašymas teikiamas bendra tvarka savivaldybei. Prašymo įvykdymo terminas – 20 darbo dienų. Nereta praktika, kai savivaldybė teikia vis naujas pastabas jau atsakius į senas, kartais nesiremiant nei planavimo sąlygomis, nei planavimo darbų programa ar kitais dokumentais. Pasitaiko, kad teikiamos ir pastabos viršijančias teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Pranešimai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Apie parengtus detaliojo plano sprendinius, galimybes su jais susipažinti, pasiūlymų teikimo tvarką, viešo susirinkimo datą ir kitą teisės aktuose numatytą informaciją turi būti pranešama seniūnijos, kurios teritorijoje rengiamas teritorijų planavimo dokumentas skelbimų lentoje, savivaldybės tinklapyje ir TPDRIS sistemoje. Taip pat registruotais laiškais privaloma informuoti ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus. 

Visuomenės supažindinimui su detaliojo plano sprendiniais turi būti skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų, iš jų ne mažiau kaip 5 darbo dienos viešai detaliojo plano ekspozicijai. Visu šiuo laikotarpiu iki viešo svarstymo pabaigos visuomenės atstovai turi teisę teikti pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių.

Viešas svarstymas

Įvykdžius visas aukščiau aprašytas viešinimo procedūras, skelbimuose nustatyta data rengiamas viešas svarstymas, kurio metu visuomenei pristatomi detaliojo plano sprendiniai, taip pat atsakoma į kylančius klausimus. Svarstymas turi būti protokoluojamas, privaloma daryti susirinkimo garso įrašą. 

Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo registruoja dalyvius ar jų įgaliotus asmenis, teikiamus pasiūlymus ir sudaro dalyvių sąrašą. Sąrašą pasirašo planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo. viešam svarstymui ar baigiamajam susirinkimui pirmininkauja planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu per valandą po viešinimo procedūros pradžios niekas neatvyksta, laikoma, kad supažindinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu procedūra atlikta ir tai įforminama viešo svarstymo protokolu. 

Susirinkimo protokolas turi būti surašytas per 3 darbo dienas nuo viešo svarstymo dienos. Planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo protokolą paskelbia TPDRIS, išskyrus viešai neskelbiamus dalyvių asmens duomenis.

Atsakymai į pasiūlymus ir viešinimo ataskaita

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar TPDRIS per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (pasiūlymus galima teikti ir žodžiu), išskyrus pakartotinį viešą svarstymą. Atsakymo į visuomenės atstovų pasiūlymus terminas nei Teritorijų planavimo įstatyme, nei poįstatyminiuose teisės aktuose nereglamentuotas. Vadinasi, greičiausiai reikėtų taikyti Viešojo administravimo įstatyme numatytą bendrą terminą – 20 darbo dienų. 

Atlikus visus aukščiau aprašytus formalumus surašoma visuomenės dalyvavimo ataskaita - teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrų dokumentas, kuriame aprašoma konsultavimosi ar teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo eiga, rezultatai, jų apibendrinimas, pateikti paaiškinimai, kaip atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento, ir priedai (skelbimų ir pranešimų kopijos, visuomenės pasiūlymų kopijos, viešo svarstymo ar baigiamojo susirinkimo protokolas, kita su visuomenės informavimu ir dalyvavimu susijusi medžiaga).

Detaliojo plano derinimas

Detaliojo plano korektūros byla su visuomenės dalyvavimo ataskaita keliama į TPDRIS derinimui. Detalųjį planą derina Teritorijų planavimo komisija, sudaryta iš savivaldybės atstovų, planavimo sąlygas išdavusių ir kitų Teritorijų planavimo įstatyme nurodytų institucijų. Derinimo terminas – 10 darbo dienų nuo prašymo derinti pateikimo dienos. Jeigu detaliajam planui nepritariama, pateikiami nepritarimo motyvai. Teritorijų planavimo komisija derinimo metu negali nustatyti naujų planavimo sąlygose nenumatytų reikalavimų.

Jeigu per nustatytą terminą planavimo organizatoriui nepateikiama išvada ar Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas dėl detaliojo plano derinimo ar atsisakymo jį derinti, laikoma, kad derinanti institucija ar Teritorijų planavimo komisija detalųjį planą suderino ir jis gali būti teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Detaliojo plano sprendinių tikrinimas

Atlikus detaliojo plano sprendinių derinimo procedūras, per TPDRIS teikiamas prašymas šio teritorijų planavimo dokumento patikrinimui valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI). Šios procedūros terminas – 15 darbo dienų.

Jeigu detaliojo plano patikrinimo aktas per numatytą terminą nepateikiamas planavimo organizatoriui ir nenurodomos nepritarimo detaliajam planui priežastys, laikoma, kad teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija patikrino ir pritarė parengtam detaliajam planui. Neigiamas patikrinimo aktas gali būti pateiktas tik tuomet kai detalusis planas prieštarauja aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentui arba galiojantiems teisės aktams.

Detaliojo plano tvirtinimas

Detalusis planas teikiamas tvirtinti tik tuo atveju, kai ištaisomi VTPSI patikrinimo akte nurodyti trūkumai ir VTPSI pritaria detaliojo plano teikimui tvirtinti. Prašymas tvirtinti detalųjį planą teikiamas per TPDRIS sistemą. Detalusis planas patvirtinamas arba atsisakoma jį tvirtinti per 10 darbo dienų.

Savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius gali atsisakyti tvirtinti detalųjį planą tik kai planavimo iniciatorius atsisako pasirašyti detaliojo plano sprendinių įgyvendinimo sutartį arba kai VTPSI detaliojo plano patikrinimo aktas apskųstas teismui, kol įsigalioja teismo priimtas sprendimas, kuriuo detaliojo plano patikrinimo aktas pripažįstamas neteisėtu.

Jeigu meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius nepatvirtina detaliojo plano per nustatytą terminą arba atsisako jį patvirtinti ir nepraneša atsisakymo tvirtinti motyvų, planavimo iniciatorius turi teisę per 10 darbo dienų kreiptis į VTPSI, kad jos pareigūnai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pradėtų administracinių nusižengimų teiseną, taip pat planavimo iniciatorius turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti merą ar jo įgaliotą savivaldybės administracijos direktorių per nustatytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos, priimti sprendimą tvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tvirtinti detalųjį planą.

Detaliojo plano registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR)

Teritorijų planavimo dokumentai registruojami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR). Atsakingas savivaldybės atstovas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo detaliojo plano patvirtinimo centrinei registro tvarkymo įstaigai arba registro tvarkymo įstaigai pateikia prašymą registruoti detalųjį planą TPDR.

Detalusis planas TPDR turi būti užregistruotas per 9 darbo dienas. Priešingu atveju centrinė registro tvarkymo įstaiga arba registro tvarkymo įstaiga sustabdo registravimo procedūrą ir per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo apie tai raštu informuoja duomenų teikėją, nurodydama netikslumus ir reikalaudama juos ištaisyti. Detalusis planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo TPDR, jeigu sprendime dėl detaliojo plano patvirtinimo nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. Informacija apie detaliojo plano korektūros registravimą skelbiama TPDR sistemoje ir savivaldybės interneto tinklapyje.

 

Kasparas Blotnys yra UAB "Miesto plėtra" teisininkas, kurio specializacija - teritorijų planavimas ir nekilnojamojo turto vystymas.

 

UAB "Miesto plėtra"

+370 687 21721

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Susisiekite su mumis...