Publikacijos

 

Pastato projektavimas paprastai prasideda nuo projektinių pasiūlymų parengimo, suderinimo ir specialiųjų reikalavimų gavimo. Nuolat besikeičiant teisės aktams šių procedūrų svarba ir sudėtingumas smarkiai išaugo. Aplinkos ministerija nepateikia suprantamų išaiškinimų, todėl kiekviena savivaldybė ar kitos institucijos neretai ima kurti savas taisykles. Todėl paruošėme detalų vadovą kaip gauti specialiuosius architektūros reikalavimus Vilniaus mieste. Teksto pabaigoje rasite visų procedūrų schemą.

Modeliuojama situacija – planuojamas daugiabutis gyvenamasis namas Vilniuje, senamiesčio apsaugos zonoje. Galiojančių detaliųjų planų teritorijoje nėra.

Projektinių pasiūlymo rengimo užduoties tvirtinimas

Viskas prasideda nuo prašymo patvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, kurią turi užpildyti pats statytojas. Šioje užduotyje nurodomas statinio pavadinimas, statybos rūšis, kiti formalumai, surašomi didžiausi leidžiami užstatymo rodikliai ir nukopijuojamos teisės aktų ištraukos. Per 5 darbo dienas ji turi būti patvirtinta Miesto plėtros departamento direktoriaus.   

Vilniaus miesto savivaldybė savo interneto svetainėje yra paskelbusi, kad prie šio prašymo turi būti pridėti projektinių pasiūlymų eskizai. Vadinasi, jei projektiniai pasiūlymai anksčiau buvo laikomi pastato techninio projekto eskizu, dabar jau reikia rengti eskizo eskizą. Vilniaus miesto savivaldybės pozicija šiuo klausimu kažkiek logiška – visi puikiai supranta, kad reikia parodyti jau parengtus projektinius pasiūlymus, nes be jų gali būti sudėtinga nuspręsti, ar toks pastatas gali būti statomas.

Šioje stadijoje ne tik parengiama ir tvirtinama projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, bet ir Miesto plėtros departamento posėdyje miesto plėtros klausimais įvertinami jau parengti projektiniai pasiūlymai. Sprendimas įvertinti teigiamai projektinius pasiūlymus įforminamas posėdžio protokole, kuris yra Miesto plėtros departamento vidaus naudojimo dokumentas. Joks oficialus raštas apie pritarimą ar nepritarimą statytojui nėra išduodamas. 

Projektiniai pasiūlymai ir jų derinimas Miesto plėtros departamente

Detaliai projektinių pasiūlymų bylos sudėties nenagrinėsime. Svarbu atkreipti dėmesį, kad projektiniai pasiūlymai turi būti rengiami galiojančio topografinio plano pagrindu. Šis reikalavimas įsigaliojo nuo 2017 metų. Anksčiau projektiniams pasiūlymams užtekdavo įsigyti topografinę medžiagą iš savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, kurios apimtis tikrai pakankama. Tai užtrukdavo ilgiausiai vieną dieną. Palyginimui, topografinio plano rengimas ir suderinimas su visomis institucijomis užtrunka apie 20 darbo dienų ir kainuoja gerokai brangiau. Sunku suprasti tokių naujovių priežastis, bet svarbu nepamiršti topografiniu planu pasirūpinti iš anksto.

Prieš pradedant derinimo procedūras privaloma atskiru prašymu teikti jau parengtus ir pilnos apimties projektinius pasiūlymus Miesto plėtros departamento įvertinimui tame pačiame posėdyje miesto plėtros klausimais. Sprendimas fiksuojamas protokole. Visa tai reiškia, kad statytojas nėra apsaugotas nuo posėdžio dalyvių nuomonės pasikeitimo. Gali pasitaikyti tokia situacija, kad eskizams ankstesniame posėdyje buvo pritarta, o jau galutiniams projektiniams pasiūlymams nebepritariama, nors jie iš esmės beveik niekuo nesiskiria nuo eskizų.

Projektinių pasiūlymų derinimas paveldosaugos požiūriu

Kadangi modeliuojamoje situacijoje žemės sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio apsaugos zoną, projektinius pasiūlymus reikia suderinti paveldosaugos požiūriu, todėl statytojas turi teikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo skyriui. 

Šis skyrius siunčia projektinius pasiūlymus derinimui Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui. Tiek savivaldybė, tiek Kultūros paveldo departamentas atlieka tą pačią funkciją. Dokumentų siuntimas tarp šių institucijų neretai užtrunka. Be to, teikti paaiškinimus ar atsakymus į tuos pačius klausimus tenka ne vienam, o dviem tą pačią funkciją atliekantiems specialistams. 

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Suderinus projektinius pasiūlymus, galima pradėti visuomenės informavimo procedūras. Teikiamas dar vienas prašymas, šį kartą naudojantis informacine sistema „Infostatyba“. Šios sistemos pagalba yra įkeliamas skelbimas apie planuojamą statybą į vilnius.lt interneto svetainę. 

Keliant dokumentus į „Infostatybą“ privaloma nurodyti viešo susirinkimo vietą, laiką ir datą, galimybėmis susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir kita informacija. Svarbu atkreipti dėmesį, kad skelbimas ne visada įkeliamas laiku ir įkelta medžiaga dar kartą patikrinama. Dėl kokio nors formalaus neatitikimo yra tikimybė, kad jau suderintų projektinių pasiūlymų bylą teks keisti arba papildyti.

Žemės sklype turi būti pastatomas informacinis stendas su ta pačia informacija kaip ir skelbimas bei projektuojamų pastatų su gretima urbanistine aplinka vizualizacija, arba visa ši informacija siunčiama registruotais laiškais kaimyninių pastatų ar žemės sklypų savininkams, naudotojams ir valdytojams. 

Skelbimas vilnius.lt interneto svetainėje turi būti įkeltas likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki viešo susirinkimo. Informacinis stendas sklype turi stovėti mažiausiai 10 darbo dienų iki susirinkimo. Taip pat turi būti suteikta galimybė visuomenės atstovams susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais. Visuomet protinga pasilikti laiko atsargai, kadangi skelbimo įkėlimas gali užtrukti. Svarbu paminėti, kad statytojas ar projektuotojas privalo raštu atsakyti į visus visuomenės atstovų gautus pasiūlymus, klausimus ar pastabas.

Nustatytą dieną rengiamas viešas susirinkimas, skirtas visuomenės susipažinimui su planuojamais pastatais. Jame turi dalyvauti statytojo atstovas ir projektuotojas. Susirinkimo metu yra pildomas protokolas, dalyvių sąrašas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei projektuojamas pastatas yra priskiriamas visuomenei svarbių pastatų kategorijai, susirinkime turi dalyvauti ir Miesto plėtros departamento atstovas. Vilniaus miesto savivaldybėje galioja tokia tvarka, kad statytojui reikia asmeniškai derinti laiką su savivaldybės specialistu. Tai reiškia, kad viskas vyksta neoficialiai. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių savivaldybės specialistui neatvykus į susirinkimą, teisės aktuose nėra numatyta galimybės susirinkimą laikyti įvykusiu. Vertinant formaliai, tektų iš naujo atlikti visas viešinimo procedūras, įskaitant informacinio stendo keitimą. 

Per 3 darbo dienas nuo viešo susirinkimo yra būtina parengti iki viešo susirinkimo ir jo metu gautų pasiūlymų įvertinimą, kuriame aprašomos ir apibendrinamos atliktos viešinimo procedūros. Prie šio įvertinimo pridedamos stendo nuotraukos, visi pasiūlymai su atsakymais, susirinkimo protokolas, dalyvių sąrašas ir t.t. Šis įvertinimas vėl turi būti keliamas į „Infostatybą“. 

Vilniaus miesto savivaldybė reikalauja pateikti kompaktinį diską su projektiniais pasiūlymais ir visuomenės pasiūlymų įvertinimu, nors teisės aktuose tai niekur nėra įtvirtinta. Kyla klausimas, kam reikalinga sudėtinga ir brangi „Infostatyba“, kai tą pačią informaciją reikia pateikti antrą kartą kompaktiniame diske. 

Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Gavus Miesto plėtros departamento atsakymą, kad visos viešinimo procedūros atliktos tinkamai, galima teikti prašymą Miesto plėtros departamentui dėl pritarimo projektiniams pasiūlymams. Yra teorinė galimybė, kad posėdžio miesto plėtros klausimais dalyviai gali pasiūlyti kokių nors pakeitimų jau suderintiems su Kultūros paveldo departamentu ir visuomene projektiniams pasiūlymams. Nors teisės aktuose yra įtvirtinta, kad nepritarimas projektiniams pasiūlymams turi būti motyvuojamas, ne visada motyvacija būna pagrindžiama teisės aktais. Statytojui nėra suteikiami jokie teisiniai saugikliai, kad taip nenutiktų. 

Belieka pasidžiaugti, kad dažniausiai projektiniams pasiūlymams šioje stadijoje pritariama, nors neretai pasitaiko, kad trečią kartą gali tekti atsakyti į tuos pačius klausimus ir pagrįsti tam tikrus projektinius sprendinius. Apie pritarimą arba nepritarimą projektiniams pasiūlymams paskelbiama „Infostatyboje“ per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. 

Specialieji reikalavimai

Paskutinis etapas – specialiųjų reikalavimų gavimas. Nagrinėjamu atveju reikia gauti specialiuosius architektūros reikalavimus iš Vilniaus miesto savivaldybės ir specialiuosius paveldosaugos reikalavimus iš Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio. Belieka pasidžiaugti, kad visi specialieji reikalavimai dabar išduodami vienu prašymu, kurį reikia pateikti Vilniaus miesto savivaldybės miesto plėtros departamentui. Nuo 2017 metų gegužės 22 dienos šis prašymas turi būti pateikiamas per „Infostatybą“. Specialiųjų reikalavimų išdavimo terminas – 10 darbo dienų.

Gavę specialiuosius reikalavimus jau turite teisinį pagrindą pradėti rengti pastato techninį projektą. 

Atsisiųskite visų procedūrų schemą pdf formatu.

Apibendrinimas

Visoms aukščiau aprašytoms procedūroms įgyvendinti iš viso pateikiami 7 atskiri prašymai. Visa tai gali trukti iki pusės metų ar net ilgiau. Politikai ir teisės aktus kuriančios institucijos deklaruoja, kad viskas tobulėja ir siekiama kuo labiau supaprastinti projektavimo procedūras, tačiau nepanašu, kad tai atitiktų realybę.

Brangios ir sudėtingos Informacinės sistemos ne visada palengvina darbą tokiuose procesuose, kaip pastatų projektavimas. Siekiant visas procedūras atlikti kuo sklandžiau, visuomet patariame nepamiršti gyvo bendravimo su savivaldybės ar kitų institucijų specialistais. Kartais užtenka keliais žodžiais paaiškinti vienokio ar kitokio projektinio sprendinio priežastis, kad būtų išspręsti neaiškumai. Be to, netgi savivaldybės specialistai ne visuomet susiorientuoja sparčiai besikeičiančiuose teisės aktuose, todėl gali tekti juos supažindinti su naujovėmis. Ir tikrai ne visuomet dėl to juos reikia kaltinti – komunikacijos trūksta ne tik tarp statytojų ir institucijų, bet ir tarp teisės aktus kuriančių ir juos vykdančių institucijų specialistų.

Jei turite klausimų dėl šių procedūrų ar norite, kad padėtume jas įgyvendinti kaip įmanoma sklandžiau, kreipkitės į mus - kartu rasime sprendimus. 

 

Kasparas Blotnys yra UAB "Miesto plėtra" teisininkas, kurio specializacija - teritorijų planavimas ir nekilnojamojo turto vystymas.

UAB "Miesto plėtra"

+370 687 21721

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Susisiekite su mumis...