Publikacijos

2014 metais iš esmės pakeitus teritorijų planavimo tvarka, nauji detalieji planai praktiškai neberengiami. Tačiau senųjų, dažnai nebeaktualių detaliųjų planų panaikinimo mechanizmas taip ir nesukurtas. Vienintelis kelias šių teritorijų planavimo dokumentų pritaikymui šiandienos poreikiams – korektūra arba keitimas. Šiame straipsnyje detaliai apžvelgsime dažniau pasitaikančios detaliojo plano korektūros procedūras ir praktiką Vilniaus mieste. 

Pirmas klausimas - ar detalusis planas turi būti koreguojamas ar keičiamas? Tai sprendžia planavimo organizatorius – jei tai vyksta Vilniuje – Vilniaus miesto savivaldybė. Teisės aktai surašyti labai dviprasmiškai, todėl kalbant paprastai, detalusis planas koreguojamas tada, kai nekeičiami jo tikslai ir uždaviniai. Kitu atveju jis turėtų būti keičiamas. Kiekvienas atvejis yra skirtingas, todėl turi būti nagrinėjamas atskirai. Jei kyla klausimų, ar nesutinkate su savivaldybės pozicija, galima kreiptis į valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (VPTSI), kad jos specialistai pateiktų oficialų išaiškinimą.

Taip pat atkreipsiu dėmesį, kad keičiant tik užstatymo zoną ar liniją, jos gali būti nustatomos rengiant pastatų statybos projektą. Jei keičiamos tik sklypų ribos, detalusis planas gali būti koreguojamas formavimo ir pertvarkymo projektu. 

Prašymas pradėti detaliojo planavimo procedūrą

Norint pradėti dealiojo plano korektūros procedūrą, planavimo iniciatorius Vilniaus miesto savivaldybei, kuri yra planavimo organizatorius, turi pateikti prašymą. Jame turėtų būti aprašyti planavimo tikslai ir uždaviniai. Kartais savivaldybė gali pareikalauti pateikti parengtus pastatų projektinius pasiūlymus, kad būtų aišku, koks yra korektūros tikslas. Pagrindinė priežastis dėl ko gali būti nepatenkintas pateiktas prašymas – neatitikimas galiojančiam aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentui – dažniausiai Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Bendrajam planui.

Planavimo organizatorius sprendimą turi priimti per 10 darbo dienų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šis terminas realybėje būna gerokai ilgesnis. Prašymo būklės tikrinimas yra svarbi proceso dalis. Jei planavimo organizatorius priima teigiamą sprendimą dėl detaliojo planavimo pradžios, išduodamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir planavimo darbų programa, kurioje numatytos visos privalomos atlikti procedūros.

Prašymas sudaryti inicijavimo sutartį

Gavę įsakymą pradėti detaliojo planavimo procedūrą ir planavimo darbų programą galite kreiptis į planavimo organizatorių – savivaldybę, kad ji sudarytų teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį ir paskirtų vietą ir laiką jos pasirašymui. Šios sutarties esmė – planavimo organizatorius leidžia planavimo iniciatoriui savo lėšomis rengti detaliojo plano korektūrą. Iniciatoriui leidžiama savo nuožiūra pasirinkti rengėjus.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad remiantis galiojančiais teisės aktais toks prašymas iš viso neturėtų būti teikiamas, o pati savivaldybė per 5 darbo dienas turėtų pranešti iniciatoriui apie priimtą sprendimą pradėti planavimo procesą ir atsiųsti inicijavimo sutarties projektą bei paskirti šios sutarties pasirašymo laiką ir vietą. Sutarties pasirašymo terminas negali viršyti daugiau nei 10 darbo dienų nuo pranešimo pateikimo iniciatoriui.

Tačiau realybė yra kitokia. Vilniaus miesto savivaldybė reikalauja teikti atskirą prašymą inicijavimo sutarties pasirašymui. Nors tai aiškiai prieštarauja galiojantiems teisės aktams, tačiau patogiau žaisti pagal savivaldybės sugalvotas taisykles ir vėlgi pastoviai tikrinti pateikto prašymo būklę, kadangi terminas tam tikrais atvejais irgi gali būti sunkiai prognozuojamas.

Pasirašyta sutartis turi būti skelbiama savivaldybės interneto tinklapyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Atskiro prašymo tam teikti nereikia - viską atlieka savivaldybė.

Pasirašius inicijavimo sutartį ir ją įkėlus į TPDRIS, detaliojo planavimo iniciatoriui, ar jo pasirinktam rengėjui suteikiamos teisės prisijungti prie šios sistemos. Nuo šio etapo pabaigos praktiškai viskas vykdoma per TPDRIS.

Planavimo sąlygos

Planavimo iniciatorius ar jo paskirtas rengėjas naudodamasis TPDRIS gali pateikti prašymą planavimo sąlygoms gauti. Jos turi būti išduodamos per 10 darbo dienų. Laiku negavus sąlygų, teisės aktai leidžia tęsti detaliojo planavimo procedūrą ir be jų. Taip pat yra numatyta galimybė skųsti sąlygų neišdavusią instituciją VTPSI. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad sąlygos paprastai būna išduodamos laiku.

Labai svarbu tinkamai išsiaiškinti, kurių institucijų planavimo sąlygos bus reikalingos. Pavyzdžiui, atliekant planavimo procedūras Kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, būtina užsakyti Kultūros paveldo departamento planavimo sąlygas. Gali atsitikti taip, kad neturint visų būtinų sąlygų ir neatlikus derinimo darbų su jas išdavusiomis institucijomis, visas procesas gali užstrigti jau pačioje pabaigoje, tikrinant detaliojo plano sprendinius VTPSI. Tuomet geriausiu atveju tektų iš naujo atlikti visus derinimo darbus, o blogiausiu – keisti jau parengto detaliojo plano sprendinius pagal pavėluotai gautas institucijos sąlygas.

SPAV atranka 

Tam tikrais teisės aktuose numatytais atvejais planavimo darbų programoje gali būti įrašyta, kad būtina atlikti strateginio poveikio vertinimo aplinkai (SPAV) atrankos procedūras. Jei tai būtina, teks atlikti visas su tuo susijusias procedūras, kurių šiame straipsnyje nedetalizuosiu. SPAV atranka gali trukti ir apie 5 mėnesius, priklausomai nuo to, kaip greitai dirbs jos rengėjai.

Detaliojo plano sprendinių rengimas

Kai pasirašoma detaliojo planavimo inicijavimo sutartis ir gaunamos planavimo sąlygos, galima pradėti rengti detaliojo plano korektūros sprendinius. Jie turi būti rengiami galiojančio topografinio plano pagrindu, vadovaujantis gautomis planavimo sąlygomis, planavimo darbų programa ir Teritorijų planavimo įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad teritorijų planavimo dokumento rengėjas privalo atitikti Teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtus reikalavimus – turėti architektūros ar lygiavertį aukštojo mokslo diplomą ir atitinkamą teritorijų planavimo atestatą.

Pranešimai apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Apie parengtus detaliojo plano sprendinius, galimybes su jais susipažinti, pasiūlymų teikimo tvarką, viešo susirinkimo datą ir kitą teisės aktuose numatytą informaciją turi būti pranešama seniūnijos, kurios teritorijoje rengiamas teritorijų planavimo dokumentas skelbimų lentoje, savivaldybės tinklapyje ir TPDRIS sistemoje. Taip pat registruotais laiškais privaloma informuoti ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus. Norint paskelbti informaciją savivaldybės tinklapyje, turi būti teikiamas atskiras prašymas.

Atkreipiu dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybė ir detaliojo plano korektūros atveju dažniausiai reikalauja, kad būtų rengiamas viešas sprendinių svarstymas, nors remiantis teisės aktais tai nėra privaloma. Šiame svarstyme taip pat turi dalyvauti savivaldybės atstovas, todėl labai svarbu su juo susitarti iš anksto dėl susirinkimo datos.

Visuomenės supažindinimui su detaliojo plano sprendiniais turi būti skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų, iš jų ne mažiau kaip 5 darbo dienos viešai detaliojo plano ekspozicijai. Visu šiuo laikotarpiu iki viešo svarstymo pabaigos visuomenės atstovai turi teisę teikti pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių.

Viešas svarstymas

Įvykdžius visas aukščiau aprašytas viešinimo procedūras, skelbimuose paskelbta data rengiamas viešas svarstymas, kurio metu visuomenei pristatomi detaliojo plano sprendiniai, taip pat atsakoma į kylančius klausimus. Svarstymas turi būti protokoluojamas, taip pat visuomet rekomenduojame daryti garso įrašą, nors tai ir nėra privaloma. Susirinkimo protokolas turi būti surašytas per 3 darbo dienas nuo viešo svarstymo dienos. 

Atsakymai į pasiūlymus ir viešinimo ataskaita

Į visuomenės pasiūlymus turi būti argumentuotai atsakyta per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su detaliojo plano korektūros sprendiniais termino pabaigos. Šiuo atveju, kai savivaldybė reikalauja rengti viešą svarstymą detaliojo plano korektūros atveju, kai jis neprivalomas, yra logiška, kad šis terminas skaičiuojamas nuo viešo svarstymo dienos, kadangi pasiūlymai gali būti teikiami iki jo pabaigos

Atlikus visus aukščiau aprašytus formalumus surašoma visuomenės dalyvavimo ataskaita, kurioje aprašomos visos atliktos viešinimo procedūros, su jomis susiję dokumentai, gauti visuomenės pasiūlymai ir aprašymas kaip ir kodėl į juos atsižvelgta ar neatsižvelgta. Ši ataskaita pridedama prie detaliojo plano sprendinių bylos.

Detaliojo plano korektūros sprendinių derinimas

Toliau Detaliojo plano korektūros byla su visuomenės dalyvavimo ataskaita keliama į TPDRIS derinimui. Derinimo procedūras atlieka savivaldybė, planavimo sąlygas išdavusios ir kitos Teritorijų planavimo įstatyme nurodytos institucijos. Derinimo terminas – 15 darbo dienų. Jei per šį laikotarpį kuri nors institucija nepriima sprendimo dėl sprendinių derinimo ar nederinimo, sistema automatiškai laiko, kad ši institucija sprendinius suderino.

Detaliojo plano sprendinių tikrinimas

Atlikus detaliojo plano sprendinių derinimo procedūras, per TPDRIS teikiamas prašymas šio teritorijų planavimo dokumento patikrinimui valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI). Šios procedūros terminas – 15 darbo dienų. Jei per šį laikotarpį VTPSI nepateikia jokių išvadų, remiantis Teritorijų planavimo įstatymu, laikoma, kad detalusis planas patikrintas ir VTPSI jam pritarė.

Galimi neigiamo patikrinimo atvejai – kai detalusis planas prieštarauja aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentui arba galiojantiems teisės aktams.

Detaliojo plano tvirtinimas

Tik gavus teigiamą detaliojo plano patvirtinimo išvadą iš VTPSI, galima teikti prašymą jo tvirtinimui. Šis prašymas teikiamas per TPDRIS sistemą. Nors teritorijų planavimo įstatymas apibrėžia, kad savivaldybės administracijos direktorius turi patvirtinti detalųjį planą per 5 darbo dienas, tačiau kaip ir prašymų pradėti detaliojo planavimo procedūrą ir organizuoti inicijavimo sutarties pasirašymą, atveju, šis terminas gali būti ilgesnis. 

Detaliojo plano registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

Norint registruoti detalųjį planą Teritorijų planavimo registre, reikia pateikti prašymą elektroniniu būdu šio registro interneto svetainėje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad prašymas turi būti pateiktas per 15 darbo dienų nuo detaliojo plano korektūros patvirtinimo.

Prašymo įvykdymo terminas – 9 darbo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu sprendime dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo nenustatyta vėlesnė jo įsigaliojimo data. 

Informacija apie detaliojo plano korektūros registravimą skelbiama TPDR sistemoje ir savivaldybės interneto tinklapyje.

Kasparas Blotnys yra UAB "Miesto plėtra" teisininkas, kurio specializacija - teritorijų planavimas ir nekilnojamojo turto vystymas.

 

UAB "Miesto plėtra"

+370 687 21721

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Susisiekite su mumis...